Start
           Kiezen
       Regelement
          Reacties
            Foto's
       Aanmelding
     
           SB
           SB
           SB
           SB
   
         T
        O
        P
        K
        A
        M
             P
   
      NOEMEN
        ZE
       HET.
  WAAROM?   
        ZE
       ZIJN
   GEWOON
       TOF.
   
      TOPPIE
       TOFFIE
   
           THAT'S
         ALL.       
          
           SB
           SB
           SB
           SB

   
                   
    
   
   
                                                       
   
   

  HUISREGELEMENT KAMPEN STICHTING BARUCH

   

   

  1.    Doel van de door stichting Baruch georganiseerde kampen is: kinderen en jongeren op een spontane manier en ieder op het eigen niveau, te wijzen op de Heer der schepping, met de daarmede verbonden scheppingsorde. De natuur geeft ons daar talrijke voorbeelden van.
  De Bijbel is daarbij onze leidraad en Jezus Christus onze Leidsman.


  2.   Wij willen ieders geloofsopvattingen respecteren, en verwachten hetzelfde van de deelnemers.


  3.    Wanneer er bijzondere wensen zijn t.a.v. het eten, dit dan duidelijk aangeven op het aanmeldingsformulier. Te denken valt aan religieuze wetten, persoonlijke overtuigingen of allergieŽn. Er wordt volgens Hollandse keuken gekookt.
  Men dient zelf voor vervangend eten te zorgen.


  4.    Enig verschil in menswaardigheid aangaande religie, ras, stand, taal of geslacht is bij ons uitgesloten; voor God zijn allen gelijk.


  5.    Het kampeerterrein of de gebruikte huisvesting voor de kampen is alleen toegankelijk, mits en zolang men zich houdt aan de regels, welke kort zijn samen te vatten onder de noemers: orde, vrede en rust. Aanwijzingen van daartoe door stichting Baruch aangewezen personen dienen te worden opgevolgd.


  6.    Beschadiging der in bruikleen gestelde goederen dient vergoed te worden.


  7.    Door het enkele feit van het ondertekenen van het aanmeldingsformulier, verklaart men zich akkoord met dit reglement. Men accepteert daarbij tevens, dat zij (incl. hun kinderen) wanneer er sprake is van grote ongehoorzaamheid, verwijderd zouden kunnen worden van het terrein of uit het onderkomen, zonder dat er aanspraak kan worden gemaakt op teruggave van gelden. Hetzelfde geldt bij het niet voldoen aan het onder de punten 2, 4 en 6 gestelde.


  8.    Een ieder die op welke manier dan ook helpt, deelneemt, of aanwezig is bij enige activiteit van Stichting Baruch, direct of indirect, is daar voor eigen verantwoording en risico.

  Op de stichting kan geen enkel beroep gedaan worden voor welke schade of welk verlies dan ook.
  Voor ongevallen of bij mogelijke optredende ziekte dient u dus - indien niet elders verzekerd - zelf een verzekering af te sluiten.

   

  9.    Inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst van het aanmeldingsformulier.


  10.  Alleen na betaling van het volledig verschuldigde deelnemersbedrag is een plaats gegarandeerd.


  11.  Stichting Baruch verplicht zich vanaf het moment van betaling van het verschuldigde kampbedrag, alle door haar voornoemde onderdelen te realiseren (tenzij er sprake is van kennelijke overmacht) en uw rechten te verdedigen.


  12.  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, wordt uitsluitend door de dan dienstdoende hoofdleider beslist. Enig beroep hierop is op dat moment uitgesloten.


  13.  Ernstige klachten dienen schriftelijk te worden ingediend en gericht aan het secretariaat van stichting Baruch, Fagotstraat 12, 2287 BD Rijswijk. Telefonische of per e-mail ingediende klachten kunnen niet in behandeling worden genomen.


  14.  Roken, gebruik van drugs en het nuttige van alcoholische dranken is tijdens de kampen niet toegestaan.


  15.  Tijdens de kampen dienen mobieltjes / mp3-spelers / IPods, en dergelijke uitgeschakeld te zijn. Indien er toch sprake is van storend gebruik, wordt het apparaat ingenomen.


  16.  Alle in dit reglement genoemde voorwaarden dienen zo gehanteerd te worden, dat een zo prettig mogelijk verloop gegarandeerd wordt, en hebben alleen tot doel een zo groot mogelijke ontspanning te bewerkstelligen.

   

   

                                                                                                                                                                                                    

   

                                    Reacties